DỊCH VỤ KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

kiem ke khi nha kinh 1

Khí nhà kính (KNK) là thành phần thể khí của khí quyển, bao gồm cacbon dioxit (CO2), metan (CH4), dinitơ oxit (N2O), các hợp chất Hydro florua cacbon (HFCs), các hợp chất perflorua cacbon (PFCs), và sufua hexaflorit (SF6). Đơn vị đo lường khí nhà kính được sử dụng là Cacbon dioxit tương đương (carbon dioxide equivalent), ký hiệu là CO2e.

Từ năm 2024 trở đi, doanh nghiệp sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ 2 năm một lần, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để thẩm định để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các doanh nghiệp phải có khả năng nắm bắt và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động phát thải KNK để đảm bảo thành công lâu dài trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và chấp hành đúng các chính sách pháp luật.

B. Các quy định pháp luật về kiểm kê khí nhà kính của doanh nghiệp

1. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14)

Từ ngày 1/1/2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (Luật số 72/2020/QH14) có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê Khí nhà kính.

2. Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Mục 2, Điều 10, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 đề cập nội dung báo cáo về phát thải khí nhà kính trong Báo cáo thường niên áp dụng cho công ty đại chúng . Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán”.

Ngoài ra, tại Mục 6 phần II Phụ lục IV có nêu thêm các quy định liên quan đến báo cáo gồm:

  • Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp/Total direct and indirect GHG emission
  • Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính/ Measures and initiatives to reduce GHG emission.

C. Dịch vụ do NGO cung cấp

Biến đổi khí hậu đang và sẽ ngày càng có tác động lớn tới hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp tại mọi quốc gia trên thế giới. Chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính cần xem xét giá trị EGS (Môi trường – Xã hội – Quản trị) và tính bền vững trong các quyết định đầu tư của mình.

kiem ke khi nha kinh 2

Các doanh nghiệp phát thải KNK lớn và có nghĩa phụ giảm phát thải KNK sẽ có 02 sự lựa chọn: (1) Tự đầu tư các giải pháp để giảm pháp thải KNK tại đơn vị của mình; hoặc/và (2) giao dịch trên ETS và thị trường carbon.

Là nhà cung cấp giải pháp về môi trường, bao gồm các giải pháp về CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NGO cung cấp các dịch vụ:

  • Đo đạc, kiểm kê phát thải khí nhà kính (KNK) tại doanh nghiệp
  • Tư vấn, xây dựng giải pháp giảm pháp thải KNK trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm pháp thải KNK theo quy định của pháp luật

Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Doanh nghiệp để chuyển Rủi ro và các vấn đề về môi trường, KNK trở thành Lợi Thế Cạnh Tranh của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện nay.