V | E

Màng lọc MBR - S80

Thiết bị MBR-S80
Mô đun S80 sử dụng màng tấm phẳng PTFE/PVDF
Chi tiết
Màng tấm phẳng MBR-S80
Loại màng tấm phẳng một cổng chất liệu PTFE/PVDF dành cho mô đun MBR- S80
Chi tiết