V | E

Thiết bị tuyển nổi

Thiết bị tuyển nổi cấu trúc ngang
Thiết bị tuyển nổi cấu trúc ngang DAF tách chất rắn lửng lơ trong nước thải hiệu quả.
Chi tiết
Thiết bị Supercell
Supercell - Dòng thiết bị tuyển nổi khí hòa tan siêu nhanh, tách chất rắn hiệu quả
Chi tiết
Thiết bị Sedicell
Thiết bị tuyển nổi Sedicell thu hồi cellulose vượt trội, lên tới 93%
Chi tiết