V | E

Thiết bị thu hồi sợi

Thiết bị Spray Filter
Thiết bị Spray Filter - Sàng quay dùng để thu hồi sơ sợi và tách chất rắn nồng độ 20 - 5000 mg/l
Chi tiết