V | E

Màng RO xử lý nước biển

Màng RO Xử lý nước biển
Màng RO được thiết kế đặc biệt cho nước biển, nước lợ mặn có tỷ lệ loại bỏ muốn cao >99.7%
Chi tiết