V | E

Màng RO cho CN hóa chất & hóa dầu

Màng RO cho công nghiệp hóa chất và hóa dầu
Màng RO cho CN hóa chất và hóa dầu có thông lượng cao, khả năng loại bỏ tạp chất hiệu quả.
Chi tiết