V | E

Màng lọc MBR - X

Thiết bị màng lọc MBR-X
Thiết bị màng lọc xử lý nước thải MBR-X, tiết kiệm 30-50% diện tích, tuổi thọ màng lên tới 10 năm
Chi tiết