V | E

Màng lọc MBR - S25

Màng tấm phẳng MBR-S25
Loại màng chuyên dành cho dòng mô đun MBR- S25
Chi tiết
Thiết bị MBR - S25
Dòng sản phẩm dành cho dự án có công suất xả thải dưới 10 m3/ngày
Chi tiết