V | E

Màng lọc MBR - Y

Thiết bị MBR-Y
Công nghệ MBR cải tiến mới, giảm nhiều diện tích hơn so với công nghệ MBR truyền thống
Chi tiết